0
Aanvraag
€ 0,00
0
Kar
€ 0,00
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Product toegevoegd aan uw winkelwagen
Product toegevoegd aan uw winkelwagen Product toegevoegd aan uw winkelwagen
Dit artikel is niet op voorraad.
Het spijt ons, maar het artikel is niet op voorraad.

Algemene voorwaarden

Senetic - Archiefvoorschriften
  • Senetic - De verordeningen waren van kracht tot 18/10/2022
  • Senetic - De verordeningen zijn van kracht vanaf 19/10/2022.

Reglement van verkoop of afstand en elektronische dienstverlening

 

§ 1
Inleiding

Dit reglement bepaalt de regels en voorwaarden van gebruik van online winkel die onder het adres www.senetic.nl zich bevindt en wordt door Senetic B.V., Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland, KvK-nummer: 68882211, BTW-nummer: NL857631512B01, gehouden, bepaalt ook de regels van het plaatsen van Bestellingen en sluiten van verkoopovereenkomsten met gebruik van middelen voor communicatie op afstand alsook van gebruik door alle Klanten van alle diensten van de Online Winkel.
Contact met de Verkoper inzake allerlei kwesties verbonden met verkoop via Winkel is onder telefoonnummer 020 369 73 50 of e-mail: [email protected] mogelik.

 

§ 2
Definities
In dit reglement wordt onder de navolgende termen verstaan :
1) Dienstgever of Verkoper (De handelaar) - Senetic B.V.;
2) Klant - Consument of Ondernemer die een Bestelling heeft geplaatst of gaat plaatsen of maakt gebruik van andere diensten van de Online Winkel (verder genoemd "de Koper");
3) Consument - natuurlijk persoon die een rechtshandeling uitvoert die niet direct met haar economische activiteiten of beroepsactiviteiten verbonden is;
4) Ondernemer - natuurlijk persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid met wettelijke bevoegdheid die handelt in verband met haar economische of beroepsactiviteiten;
5) Klantaccount (Account) - subpagina van de Winkel waarop de Klant zijn/haar gegevens kan beheren, mededelingen over wijziging van de Bestellingstatus verkrijgen, de geplaatste Bestellingen controleren en beheren;
6) Reglement - dit Reglement van verkoop met gebruik van middelen voor communicatie op afstand en elektronische dienstverlening. Met betrekking op elektronische dienstverlening is het Reglement een reglement bedoeld in art. 8 van de wet van 18 juli 2002 inzake elektronische dienstverlening,
7) Registratie - enkelvoudige, willekeurige en gratis verrichting die bestaat uit het creëren van een Klantaccount door de Klant, uitgevoerd met gebruik van administratief paneel ter beschikking gesteld door de Dienstgever op de pagina van de Winkel;
8) Online Winkel www.senetic.nl (verder ook genoemd „Winkel" of „Online Winkel") - internet pagina bereikbaar onder het adres http://www.senetic.nl met behulp waarvan de Dienstgever diensten bedoeld in het Reglement verleent en de Klant Bestellingen plaatst;
9) Pagina - Senetic B.V. of Klant;
10) Goed - materiële roerende zaak of het recht (bv. licentie) die het onderwerp van de Verkoopovereenkomst vormt;
11) Verkoopovereenkomst - overeenkomst op basis waarvan Senetic B.V. overdraagt of verbindt zich tot het overdragen van het eigendom van de Goederen aan de Klant en de Klant betaalt of verbindt zich tot betaling ervoor of overeenkomst op basis waarvan de Verkoper overdraagt of verbindt zich tot het overdragen van het eigendom van de software aan de Klant (verkoop van licentie) en de Klant betaalt of verbindt zich tot betaling ervoor;
12) Overeenkomst op afstand gesloten - overeenkomst gesloten tussen Senetic B.V. en de Klant in het kader van een georganiseerd verkoopsysteem of dienstenverlening op afstand zonder gelijktijdige, fysieke aanwezigheid van de Partijen, gesloten alleen met gebruik van één of meerdere middelen van communicatie op afstand tot het moment van het sluiten van de overeenkomst;
13) Dienst (Diensten) - Bestelling, Bestelling van licentie of Offerte Aanvraag alsook andere diensten verleend in het kader van de Winkel;
14) Bestelling - wilsverklaring van de Klant met het aangeven van de soort en hoeveelheid van de Goederen die het subject van de Verkoopovereenkomst vormen die een offerte van het sluiten van Verkoopovereenkomst op afstand met Senetic B.V. via Online Winkel vormt;
15) Bestelling van licentie - wilsverklaring van de Klant met het aangeven van de soort en hoeveelheid van de software die een offerte van het sluiten van overeenkomst op afstand (verkoop van licentie) met Senetic B.V. via Online Winkel inzake licentie voor software vormt;
16) Offerte Aanvraag - door de Klant via het winkelfomulier verzonden offerte aanvraag die het Goed of de software bepaalt dat/die het onderwerp van de aanvraag vormt alsook de in het formulier aangegeven gegevens van de Klant, die nodig voor het contact zijn.


§ 3
Verplichtingen van de Klant (Gebruiker van de Winkel)
1. De Klant is verplicht om van de door de Dienstgever aangeboden Diensten gebruik conform de wetgeving en de bepalingen van dit Reglement te maken alsook tot het niet leveren van inhoud verboden door de geldende wettelijke bepalingen.
2. De verkoper is verplicht de goederen vrij van gebreken te leveren.


§ 4
Voorwaarden van Winkelgebruik
1. De Dienstgever verleent de navolgende diensten door middel van Online Winkel:
1) presenteren de Winkelofferte,
2) plaatsen van Bestellingen,
3) plaatsen van Bestellingen van licentie,
4) plaatsen van Offerte Aanvragen,
5) creëren en beheren van de Klantaccount in Online Winkel;
2. De toegang tot de diensten bedoeld in het lid 1 punt 1-4 eist geen Registratie.
3. De toegang tot de dienst bedoeld in lid 1 punt 5 eist een Registratie.
4. Om van de Winkel gebruik te maken, is het nodig dat de Klant beschikt over een toestel met internetaansluiting en internetbrowser (aanbevolen zijn Mozilla Firefox versie minimaal 24.0, Opera vanaf de versie 10, Google Chrome in de versie 28.0 of nieuwste of MS Internet Explorer in de versie minimaal 8.0 of nieuwste) die verzekert de bediening van cookie bestanden en Javascript. Het is toegestaan om andere versies van internetbrowsers te gebruiken indien ze met de erboven genoemde versies overeenkomen.
5. Met het oog op de veiligheid bij gebruik van de Online Winkel is het aangeraden om het toestel waarop de Klant gebruik maakt, is voorzien van:
1) geactualisserd antivirus systeem,
2) efficiënt firewall,
3) geinstalleerde actualisaties van het besturingssysteem en internetbrowser, die met de veiligheid verbonden zijn,
4) geactiveerde functie van acceptatie van cookie bestanden en Java Script;
5) software die het aflezen van de pdf bestanden mogelijk maakt.
6. De Dienstgever maakt gebruik van Cookie bestanden om de informatie verbonden met het Winkelgebruik te verzamelen:
1) het bijhouden van de sessie van de Klant (na inloggen) waardoor de Klant niet op elke suppagina het Wachtwoord moet invullen,
2) het aanpassen van de Winkel aan de behoeften van de Klant,
3) het creëren van de statistieken van de bezoeken op de subpaginas van de Winkel,
4) remarketing.


§ 5
Plaatsen van Bestellingen en sluiten van Verkoopovereenkomst
1. De Klant kan de Bestelling met gebruik van de Online Winkel door 7 dagen per week, 24 uur per eetmaal ongeacht de Registratie plaatsen. De Klant kan de Bestelling eveneens telefonisch onder het nummer 020 369 73 50 (alleen van maandag tot vrijdag binnen de kantooruren) alsook via e-mail: [email protected] plaatsen.
2. De Bestelling op Microsoft licentie dient met behulp van de configurator van de Winkel onder het adres www.senetic.nl/microsoft/ geplaatst worden.
3. Om een Verkoopovereenkomst van het Goed op afstand via de Online Winkel te sluiten, ga op de pagina van de Winkel, vervolgens kies het Goed en plaats de Bestelling, volg daarbij de verschenen mededelingen en informatie.
4. Een efficiënte plaatsing van de Bestelling eist de kennisname en acceptatie van het reglement door de Klant.
5. Het plaatsen van de Bestelling vormt een offerte van het sluiten van de Verkoopovereenkomst.
6. Na plaatsing van de Bestelling door de Klant, Bestelling van licentie of Offerte Aanvraag gaat de Verkoper de ontvangst van de Dienstbestelling per e-mail bevestigen, zulk e-mail bevat de bevestiging van alle relevante elementen van de door de Klant geplaatste bestelling.
7. Na kennisname met de offerte van de Klant gaat de Verkoper naar de Klant een bericht over de uitvoering van de Bestelling verzenden.
8. Op het moment van de bevestiging bedoeld in lid 7 van dit artikel wordt de Verkoopovereenkomst gesloten.
9. Indien na plaatsing van de Bestelling door de Klant blijkt dat de uitvoering van de Bestelling geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is, gaat de Dienstgever onmiddellijk de Klant via e-mail of telefonisch op de hoogte brengen. In zulk geval kan de Klant de Bestelling gedeeltelijk of met betrekking tot de onmogelijke deel of geheel annuleren.

 

§ 6
Prijzen, betalingen en levering van het Goed
1. De aangegeven prijzen van de Goederen zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden aangegeven op het moment van de plaatsing van de Bestelling of Bestelling van licentie. Tijdens het invullen van het Bestellingsformulier kiest de Koper de verzendings- en betalingswijze en accepteert zijn keuze.
2. De bindende prijs voor de Klant die een Consument is, vormt altijd de actuele prijs op het moment van het plaatsen van de Bestelling of Bestelling van licentie.
3. Bij bestellingen met een lange levertijd (meer dan 14 dagen) en goederen die speciaal op bestelling worden vervaardigd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs van de producten te wijzigen, wanneer de Goederenfabrikant of -producent een prijswijziging doorvoert. De Verkoper is verplicht de Klant van deze prijswijziging op de hoogte te brengen. Bij een prijswijziging kan de Klant de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Bij een herroeping wordt de overeenkomst geacht nooit tot stand te zijn gekomen en is de Klant van alle verplichtingen ontbonden.
4. Punt 3 is niet van toepassing op Bestellingen die door Consumenten of Individuele Ondernemers worden geplaatst.
5. De mogelijke betalings- en verzendingswijzen worden aangegeven tijdens het plaatsten van de bestelling door de Klanten.
6. In verband met de betalingen met kredietkarten en betalingskaarten met bemiddeling van partners die zulke vorm van betaling mogelijk maken, verzamelt de Verkoper geen gegevens over de gebruikte kaarten.
7. De berichten over de verkrijgbaarheid of verzendingstijd hebben alleen een informatief karakter en aangeven alleen de kortste mogelijke tijd van verzending, dwz. de kortste tijd die de Verkoper nodig heeft om het Goed te verzenden. In elk geval tracht de Verkoper om de verzendingen onmiddellijk uit te voeren (na het sluiten van de Verkoopovereenkomst en betaling op de bankrekening van de Verkoper van de prijs van het Goed en leveringskosten tenzij vvor de betaling bij de ontvangst gekozen wordt).
8. Bij de ontvangst van de verzending met het bestelde Goed raden wij aan dat de Klant de verzending gaat controleren en bij constatering van :
1) mechanische beschadiging van de inhoud van de verzending,
2) incomplete verzending,
3) non-conformiteit van de verzending met het onderwerp van de Bestelling,
is de Klant bevoegd om de verzending te weigeren. In zulk geval raden wij aan om de opmerkingen of beschrijving van de situatie in de aanwezigheid van de bezorger op te stellen en onmiddellijk de Dienstgever op de hoogte van de situatie te brengen.
9. De Klant die geen Consument is op het moment van de ontvangst van de verzending is verplicht om de inhoud van de verzending te controleren. Bij constatering van beschadiging is hij verplicht om dit feit aan de bezorger van het Goed mede te delen en in contact met de Verkoper te komen. Reclamaties in verband met mechanische beschadigingen van het Goed tijdens transport worden alleen beslecht indien een schriftelijk schadeprotocol door de ontvanger die geen Consument is en de bezorger van de verzending opgesteld wordt.
10. Bij weigering van het Goed verzonden zonder betaling door de Klant die geen Consument is en de teruggave van de verzending aan de verzender (Dienstgever) draagt de Klant de heen en weer verzendingskosten van het Goed.
11. Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de handelaar de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, over te dragen aan de consument.
12. Voor overeenkomsten waarbij de handelaar de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de handelaar was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.

 

§ 7
Reclamaties en teruggaven van Klanten die geen Consumenten zijn
(betreft Ondernemers)
1. Dit paragraaf van Reglement is alleen op de Klanten die geen Consumenten zijn van toepassing.
2. Alle Goederen aangeboden door de Winkel, indien in de beschrijving niet aangeduid als gebruikt of gerefabriceerd (refurbished) zijn fabrieksnieuw, vrij van fysieke of rechtelijke gebreken.
3. Voor alle nieuwe en fabrieks gerefabriceerde Goederen geldt een standaard garantie van de producent van de Goederen.
4. Voor gebruikte Goederen geldt een 30 dagen lange garantie van de Verkoper.
5. Of het Goed gerefabriceerd (refurbished) of gebruikt is, blijkt uit de beschrijving van het Goed in de Winkel.
6. De Verkoper stelt tot beschikking de links tot de pagina's van de Producenten van de Goederen die de garantievoorwaarden die voor deze Goederen gelden bevatten. Uit de garantie blijkt wie op basis van de aangeboden garantie voor het Goed aansprakelijk is alsook worden erin alle garantievoorwaarden bepaald.
7. De in het kader van de garantie (meestal de Producent van het Goed) aansprakelijke partij is aansprakelijk tegenover de Klant, indien het Goed een gebrek heeft dat zijn waarde of bruikbaarheid bepaald door het doel aangegeven in de Verkoopovereenkomst of die uit de omstandigheden of bestemming van het Goed voortvloeit vermindert.
8. Voor de tijdelijke mededeling inzake een gebrek aangegeven in de garantie is het voldoende om binnen dit termijn een mededeling betreffende gebreken van het Goed via e-mail of aangetekende brief te sturen.
9. Indien de gebreken van het Goed in de garantieperiode naar voorschijn komen en onder de garantie vallen, kan de Klant eisen om het fysieke gebrek te verwijderen of het Goed zonder gebreken te leveren conform de garantie aangeboden door de partij die voor de garantie aansprakelijk is.
10. Indien in de garantie geen andere termijn wordt aangegeven, bedraagt deze termijn één jaar rekenend vanaf de dag waarop het Goed aan de Koper uitgegeven wordt.
11. In het geval van Verkoopovereenkomsten gesloten met de Klanten die geen Consumenten zijn op basis van Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van de Dienstgever op basis van vrijwaring voor fysieke gebreken van het Goed is uitgesloten.
12. Indien tijdens de behandeling van de reclamatie blijkt, dat de beschadiging door de schuld van de Klant is ontstaan, kan de Verkoper aan de Klant alle kosten verbonden met de behandeling van de reclamatie aanrekenen.


§ 8
Recht van de Klant tot afstand doen van de Overeenkomst (teruggeven van het Goed)
1. De Consument is gerechtigd om van de Verkoopovereenkomst gesloten op afstand zonder het aangeven van reden afstand te doen. Het gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring ingediend binnen 14 (veertien) dagen vanaf het uitgeven van het Goed aan de Consument. Om deze termijn te behouden is alleen het verzenden naar het adres van de Verkoper van de genoemde verklaring binnen aangegeven termijn nodig.
2. Bij afstand doen van de Verkoopovereenkomst gesloten op afstand, wordt de overeenkomst als ongedaan beschouwd en de Consument is van alle verplichtingen vrijgesteld. Wat verleend werd, dient in een ongewijzigde staat terug te worden gegeven tenzij de wijziging met een gewoon gebruik verbonden was. De teruggave van wederzijdse diensten dient onmiddellijk te gebeuren maar niet later dan binnen 14 dagen.
3. Het Goed dient naar het adres van de Verkoper teruggegeven worden.

Verplichtingen van de handelaar bij herroeping
4. De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, voor zover van toepassing, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 1 te herroepen.
5. De handelaar verricht de terugbetaling als bedoeld in de eerste alinea onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
6. Onverminderd lid 4 wordt van de handelaar niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de handelaar aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
7. Behoudens wanneer de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag de handelaar, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verplichtingen van de consument bij herroeping
8. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 1 aan de handelaar heeft medegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen„ tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
9. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
10. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
11. Het recht tot afstand doen van de overeenkomst is niet van toepassing op situaties:
1) dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2) de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4) de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
5) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
6) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
8) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
9) de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
11) overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
12) de terbeschikkingstelling van accomodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
13) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.


§ 9
Non-conformiteit van het Goed met de overeenkomst (Reclamaties van de Consumenten)

1. De Dienstgever in de hoedanigheid van verkoper is tegenover de Consument aansprakelijk voor de non-conformiteit van het door de Consument gekocht Goed met de Verkoopovereenkomst binnen het kader bepaald in de wet van 27 juli 2002 inzake bijzondere voorwaarden van consumentenverkoop en wijziging van het Burgerlijk Wetboek.
2. Reclamaties op basis van non-conformiteit van het Goed met de Verkoopovereenkomst kunnen schriftelijk direct naar het adres van de Dienstgever geleverd worden of via e-mail verzonden.
3. Bij constatering van non-conformiteit van het Goed met de Overeenkomst dient de Consument aan de Dienstgever het gereclameerde Goed tezamen met beschrijving van de non-conformiteit terugzenden.
4. Wij raden aan om een verkoopbewijs aan te sluiten zodat het reclamatieproces soepeler verloopt.
5. De Consument is verplicht om de Dienstgever binnen 12 maanden vanaf de constatering van de non-conformiteit op de hoogte van de geconstateerde non-conformiteit van het Goed met de Verkoopovereenkomst te brengen, waarbij de aansprakelijkheid van de Dienstgever op basis van non-conformiteit van het Goed met de Verkoopovereenkomst duurt maximaal 2 jaar vanaf het uitgeven van het Goed.
6. De Dienstgever verplicht zich om elke reclamatie binnen een termijn van 14 dagen te behandelen.
7. Na positieve behandeling van de reclamatie stelt de Verkoper met de Consument via elektronische weg, telefonisch of schriftelijk de voorwaarden van de reparatie of uitwisseling van het Goed vast.
8. Indien de reparatie of uitwisseling van het Goed niet mogelijk is, kan de Koper een prijsverlaging van het gebrekkig Goed of teruggave van de betaling eisen.

 

§ 10
Opzegging van de overeenkomst betreffende verlening van elektronische diensten
1. De Klant is gerechtigd om de overeenkomst inzake dienstverlening zonder het aangeven van de reden door het verzenden van een adequate verklaring op te zeggen, wat via elektronische post of schriftelijk naar het adres van de Verkoper gebeurt.
2. In het geval van Klanten die Consumenten zijn, kan de Dienstgever de overeenkomst inzake dienstenverlening opzeggen als de Dienstnemer het Reglement flink en herhalend overtreedt, met name als hij een onwettelijke inhoud levert, na inefficiënte ingebrekestelling tot stopzetting of verwijdering van de overtreding met aangegeven termijn van zulke stopzetting of verwijdering. De overtreding van het Reglement moet een objectief en onwettelijk karakter te hebben. De overeenkomst inzake Dienstverlening eindigt in zulk geval van rechtswege binnen 14 dagen vanaf de indiening door de Dienstgever aan de Dienstnemer van de verklaring inzake de wil van het opzeggen van de overeenkomst.
3. In het geval van Dienstnemers die geen Consumenten zijn kan de Dienstgever de overeenkomst inzake Dienstverlening met onmiddellijke ingang en zonder het aangeven van reden opzeggen wat door verzending van een adequate verklaring naar de Dienstnemer gebeurt.

 

§ 11
Geschillen
1. Eventuele geschillen die tussen de Dienstgever en de Klant die de Consument is kunnen ontstaan, worden door de juiste rechtbank conform de juiste bepalingen van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering beslecht worden.
2. Eventuele geschillen die tussen de Dienstgever en de Klant die geen Consument is kunnen ontstaan, worden door de juiste rechtbank conform de zetel van de Dienstgever beslecht.


§ 12
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van de Klanten worden door de Dienstgever conform de bepalingen van het Privacy Beleid met inachtneming van de wettelijke bepalingen op dit gebied, met name de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.


§ 13
Slotbepalingen
1. De Consument is gerechtigd om onderhandelingen in verband met de voorwaarden van de bepalingen van het Reglement te voeren. Om dit recht uit te voeren dient de Consument met de Dienstgever via traditionele post, e-mail of telefonisch in contact komen.
2. Op alle kwesties die niet in dit Reglement geregeld worden, gelden de algemeen geldende wettelijke bepalingen.
3. De Klanten kunnen altijd een gratis toegang tot het Reglement verkrijgen en gratis via een link geplaatst op de hoofdpagina van de Winkel met het oog deze te printen.
4. Informatie over de Goederen aangegeven in de Winkel, met name de beschrijvingen, technische en gebruiksparameters en prijzen vormen een uitnodiging voor het sluiten van de overeenkomst.
5. De rechten tot inhoud geopenbaard in het kader van de Online Winkel, met name de auteursrechten op foto's, beschrijvingen van de Goederen en categorieën, de naam van de Winkel, handelsmerken van de Dienstgever en de producenten van de Goederen, de ermee verbonden grafische elementen, software en rechten tot gegevensdatabanken vallen onder wettelijke bescherming en behoren de Dienstgever of subjecten waarmee de Dienstgever bepaalde overeenkomsten heeft gesloten. Het is verboden om elementen van de Winkel zonder toestemming van de Dienstgever te kopiëren of op een andere manier te gebruiken.

 

Modelformulier voor herroeping

Datum

 

Aan:
Senetic B.V., Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen -

Besteld op /Ontvangen op -

Naam consument -

Adres consument -

 

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van degelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

Geselecteerde producten

Laten we contact houden!
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze aanbiedingen en actualiteiten

Door op "inschrijven" te klikken geeft u toestemming voor het ontvangen van marketinginformatie op het opgegeven emailadres. De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is Senetic B.V. gevestigd op Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Nederland. U kunt inzage tot uw gegevens aanvragen, deze rectificeren, wissen, de verwerking van persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacybeleid.

Incorrect e-mail adres.
Dit e-mail adres is al bevestigd.
Dit e-mail adres is nog niet bevestigd.
Bedankt!
Kijk in uw inbox: u gaat van ons een verzoek krijgen om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen.
Portaal voor wederverkopers
Alles wat je zoekt.Doe mee!
Senetische B2B
Senetische B2BPlatform voor zakelijke klantenDoe mee!
Betaalmethoden
Verzendmethoden
Certificaten en onderscheidingen